Privacystatement

Beeldspraak, geregistreerd onder KVK nummer 58122931, hierna te noemen Beeldspraak, uitvoerend in al haar onderliggende handelsnamen en/of dochterondernemingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Beeldspraak mee wordt omgegaan.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 December 2021. 

Beeldspraak behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Je wordt dus aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Beeldspraak inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst. 

Contactgegevens:

Beeldspraak
Aventurijn 208

3316 LB Dordrecht

0031 (0)6 20 26 72 73

www.beeldspraak.tv

Yorick Huijbregts is de Functionaris Gegevensbescherming van Beeldspraak. Hij is te bereiken via y.huijbregts@beeldspraak.tv

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldspraak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

_ BSN nummer

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummers

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer, in geval van afname goederen en/of diensten

– Arbeidsinformatie. Zoals, maar niet beperkt tot; werkgever historie, CV, functies, competenties. – Casting Informatie (indien van toepassing)

– Locatie informatie (indien van toepassing)

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Beeldspraak gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beeldspraak.tvl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beeldspraak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

_ Het doen van een offerte

– Verspreiden van marketing gerelateerde boodschappen. Zowel online als offline.

– Je herhaaldelijk te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over onze diensten en/of producten

_ Je informeren over een sollicitatie of samenwerkingsproces

– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

– Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Beeldspraak. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor administratieve doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beeldspraak. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beeldspraak) tussen zit. Beeldspraak gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen. Vanuit programma’s Vimeo, Google G-suite, Mailchimp & moneybird kan geautomatiseerde e-mail communicatie voortkomen. Dan wel proces gerelateerd, administratief of communicatief gerelateerd. Dit kan ongewenste communicatie veroorzaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beeldspraak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een onvoorwaardelijke bewaartermijnen voor van persoonsgegevens. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.  Dit om te waarborgen dat we je ten alle tijden kunnen bereiken indien er informatie beschikbaar komt die jou of jouw belangen aangaat.

Tenzij je persoonlijk aangeeft dat deze persoonsgegevens niet bewaard mogen blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beeldspraak verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, jouw collega’s en/of betrokkenen derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht. Daarnaast worden je gegevens gebruikt om je van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie of samenwerking en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beeldspraak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beeldspraak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beeldspraak.tv. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Indien je vindt dat Beeldspraak niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij je vriendelijk om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beeldspraak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Beeldspraak ook organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden. 

 Gegevens naar buitenland  

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er dus persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die Beeldspraak daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.  

 Beveiliging van persoonsgegevens 

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@beeldspraak.tv